Podmienky používania videomateriálu a filmového materiálu

Stav 11/2012

Spoločnosť Hansgrohe SE (ďalej len „poskytovateľ licencie“) je vlastníkom autorských práv, resp. vlastníkom výlučnej licencie na autorské práva na videomateriál a filmový materiál (ďalej len „práva“).

Poskytovateľ licencie je zároveň vlastníkom práv na ochranné známky produktov poskytovateľa licencie. Predmetom tejto zmluvy však nie je licencia ochrannej známky a žiadna zo skutočností uvedených v týchto podmienkach používania nemôže slúžiť na založenie licenčnej dohody k ochrannej známke.

Predmet týchto podmienok používania ďalej nemôže slúžiť na založenie obchodného vzťahu.

Videomateriál a filmový materiál, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke, sa poskytuje výhradne v súlade s tu uvedenými podmienkami používania. Použitím alebo prevzatím video/filmového materiálu (ďalej len „materiál“) súhlasí príjemca (ďalej len „nadobúdateľ licencie“) s týmito podmienkami používania.

 1. Poskytovateľ licencie týmto nadobúdateľovi licencie zaručuje kedykoľvek odvolateľnú, neprenosnú a neexkluzívnu licenciu na používanie práv s jediným účelom, a to na ponuku a predaj produktov poskytovateľa licencie.
 2. Nadobúdateľ licencie je oprávnený využívať materiál podliehajúci právam, ktorý získal v bežnom obchodnom styku. Nadobúdateľ licencie však nemá žiadny nárok na uchovávanie alebo dodávanie takéhoto materiálu od poskytovateľa licencie.
 3. Nadobúdateľ licencie nesmie túto licenciu ani materiál podliehajúci právam zneužívať.
 4. Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený udeľovať sublicencie.
 5. Nadobúdateľ licencie nesmie práva nikdy využívať nad rámec popísaného účelu použitia a nepodnikne kroky, ktoré by mohli byť v rozpore s obsahom alebo účelom týchto podmienok používania. Nadobúdateľ licencie sa ďalej vzdáva akéhokoľvek konania, ktoré by podľa rozumného uváženia mohlo mať s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny vplyv na hodnotu, platnosť alebo uplatnenie licenčného práva alebo na vlastníctvo takéhoto práva poskytovateľa licencie.
 6. Nadobúdateľ licencie bude predovšetkým dodržiavať spôsob a trvanie použitia príslušného materiálu.
 7. Nebudú sa uplatňovať licenčné poplatky.
 8. Nadobúdateľ licencie týmto uznáva, že vo vzťahu nadobúdateľa licencie a poskytovateľa licencie je výlučným vlastníkom práv poskytovateľ licencie, že sú a zostávajú vždy vo výlučnom a výhradnom vlastníctve poskytovateľa licencie, a že nadobúdateľ licencie s výnimkou tu poskytnutej licencie nezískal žiadne ďalšie práva ani nároky na práva. Nadobúdateľ licencie nenapadne vlastníctvo práv poskytovateľa licencie.
 9. Ukončením licencie po výpovedi alebo uplynutí platnosti automaticky zanikajú všetky práva na materiál poskytnuté nadobúdateľovi licencie. To isté platí po uplynutí poskytnutej doby používania pre príslušný materiál. Nadobúdateľ licencie musí bezodkladne zastaviť používanie práv a materiálu podliehajúcemu týmto právam.
 10. Poskytovateľ licencie neručí za právoplatnosť práv a nepreberá žiadnu záruku za to, že sa práva môžu využívať bez porušenia práv tretích osôb.
 11. Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje odškodniť a zachovať neporušené všetky nároky, sťažnosti, straty, škody a náklady voči poskytovateľovi licencie (okrem iného vrátane súdnych trov a poplatkov za advokátske služby), ktoré sa vzťahujú na konanie nadobúdateľa licencie v súvislosti s použitím materiálu.
 12. Nadobúdateľ licencie musí poskytovateľa licencie bezodkladne písomne informovať o akomkoľvek porušení alebo napadnutí práv poskytovateľa licencie vzťahujúcich sa na materiál, ktoré nadobúdateľ licencie pozná. Poskytovateľ licencie má výlučné právo, avšak nie povinnosť, vykonať voči porušovateľom práv opatrenia na vlastnú obranu, resp. začať súdne konanie.
 13. Nadobúdateľovi licencie sú uznané práva na príslušný materiál v časovo obmedzenej lehote do uplynutia uvedeného dátumu. Uplynutím tohto dátumu zanikajú všetky práva na príslušný materiál bez potreby zvláštnej výpovede.
 14. Použitie práv nemôže slúžiť na založenie dohody o obchodnom zastupovaní medzi poskytovateľom licencie a nadobúdateľom licencie.
 15. Bez písomného súhlasu poskytovateľa licencie sa nesmú odstúpiť ani preniesť žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z licencie. Každý pokus o odstúpenie alebo prenos zo strany nadobúdateľa licencie oprávňuje poskytovateľa licencie na okamžité vypovedanie licencie.
 16. Všetky práva podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko. Nadobúdateľ licencie týmto, pokiaľ je to prípustné, neodvolateľne podlieha nevýhradnému sídlu súdu v Offenburgu. Poskytovateľ licencie je oprávnený povolať nadobúdateľa licencie aj do iného sídla súdu príslušného pre nadobúdateľa licencie.
 17. Tieto podmienky používania nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce dohody týkajúce sa materiálu, ktoré existujú medzi stranami.
 18. Poskytovateľ licencie je oprávnený tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť s platnosťou do budúcnosti. Zmeny týkajúce sa už existujúcich práv si vyžadujú písomnú formu.
 19. Ak sa ustanovenie týchto podmienok používania stane neplatným alebo neúčinným, dohodnú sa strany na nahradení tohto ustanovenia platným a účinným ustanovením, ktoré sa čo najviac podobá pôvodnému ekonomickému zámeru.

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

I agree to all cookies