Podmienky používania služby odporúčania predajcu

Stav k dátumu: jún 2012

Pre sprístupnenie služby odporúčania predajcu prostredníctvom Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka, platia nasledujúce podmienky používania.

1. Služby

Používateľom našej webovej stránky poskytujeme službu „odporúčanie predajcu“. Používateľ môže pomocou funkcie vyhľadávania špecializovaného predajcu vyhľadať špecializovaného predajcu a následne odoslať jeho kontaktné údaje vybranému príjemcovi prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. Príjemcov a ich kontaktné údaje (e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo) pritom zadáva sám používateľ. Následne vytvoríme obsah správ (kontaktné údaje predajcu a požadované údaje o tiráži). Používateľ nemôže zmeniť alebo doplniť text v SMS správe, pri odosielaní e-mailom môže ešte doplniť obsah do riadka pre predmet a do textu správy. Odoslanie sa uskutoční bez zakódovania a príslušného vyhlásenia príjemcu voči nám.

2. Naše zodpovednosti

Sprístupnenie služby „odporúčanie predajcu“ predstavuje dobrovoľnú a bezplatnú službu, ktorú môžeme kedykoľvek zrušiť alebo obmedziť. Nepreverujeme správnosť kontaktných údajov príjemcu, ktoré zadáva používateľ, a nezaručujeme dostupnosť služby alebo úspešné odoslanie, resp. prijatie e-mailu alebo SMS správy.

3. Zodpovednosť používateľa

Používateľ potvrdzuje, že príjemca súhlasí s prijatím správy.

Používateľ je zodpovedný za obsahy, ktoré boli vytvorené, vybrané a odoslané z jeho strany alebo zo strany jeho zástupcov alebo iných osôb s prístupom k jeho prístupu, s výnimkou kontaktných údajov predajcu poskytnutých z našej strany. Pokiaľ môže používateľ dopĺňať alebo vytvárať obsahy, nesmie pritom porušiť platné právo, predovšetkým nesmie rozširovať protizákonné, pohoršujúce obsahy ani obsahy porušujúce autorské práva. Používanie služby „odporúčanie predajcu“ na odosielanie hromadných virtuálnych pohľadníc a akúkoľvek inú formu reklamných alebo marketingových správ alebo reťazových listov je neprípustné. 

4. Ručenie používateľa za svoje správanie

Používateľ ručí voči nám pri porušení svojich zmluvných alebo zákonných povinností podľa právnych ustanovení.

Používateľ nás navyše oslobodzuje od prípadných nárokov tretích osôb, ktoré budú uplatňované voči nám z dôvodu porušenia práv tretích osôb na základe jeho používania našej webovej stránky. V prípade, že používateľ poruší svoje povinnosti, platné právo a dobré mravy, vyhradzujeme si právo vylúčiť ho dočasne alebo natrvalo z používania webovej stránky.

Pokyny k ochrane osobných údajov

Keď používate našu službu „odporúčanie predajcu“, budeme na základe zákonných oprávnení a v súlade s našimi pokynmi k ochrane osobných údajov zhromažďovať a používať e-mailové adresy, mobilné telefónne čísla a mená, ktoré zadáte pre odosielateľa a príjemcu, ako aj prípadne vami zadanú správu.

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

I agree to all cookies