Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky Hansgrohe CS s.r.o. k dátumu: jún 2012

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v kúpnej zmluve niektoré podmienky inak. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, kúpne zmluvy, objednávky či dodávky, ktoré Hansgrohe ako predávajúci realizuje s inými osobami ako kupujúcimi. Tieto podmienky platia rovnako pre budúce obchodné vzťahy medzi predávajúcim Hansgrohe a kupujúcim, a to i vtedy, keď nebudú znovu výslovne dohodnuté, ak pôjde o pokračujúci obchodný vzťah medzi Hansgrohe a kupujúcim. Odchylné Všeobecné obchodné podmienky kupujúceho nebudú akceptované, a to ani vtedy, keď nebudú výslovne odmietnuté.

II. Uzatvorenie zmluvného vzťahu

1. Medzi Hansgrohe ako predávajúcim a kupujúcim vzniká zmluvný vzťah potvrdením objednávky kupujúceho zo strany Hansgrohe. Okrem toho môže byť medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená samostatná kúpna zmluva, ktorá má povahu rámcovej kúpnej zmluvy a ktorá upravuje individuálne obchodné podmienky zmluvného vzťahu.

2. Ponuky Hansgrohe zostávajú nezáväzné, kým nebude v ich texte výslovne uvedená záväznosť ponuky. K uzatvoreniu zmluvného vzťahu dôjde až vtedy, keď Hansgrohe kupujúcemu výslovne potvrdí jeho objednávku.

3. Záruky preberá Hansgrohe iba v prípade, pokiaľ je to výslovne uvedené v potvrdení objednávky alebo v rámci reklamného prísľubu.

4. Podklady odovzdané od Hansgrohe kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy, ako sú vyobrazenia či nákresy, rovnako ako technické údaje, sú smerodajné.

III. Objem dodávky, doprava a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Zásadne sú dohodnuté dodávky v dodacej parite CPT podľa Incoterms 2010.

2. V prípade dohodnutia obchodných doložiek platí INCOTERMS v aktuálnom platnom znení. Objem dodávky je uvedený v potvrdení objednávky.

3. Zakúpením výrobku od Hansgrohe vrátane jeho obalu prešli na kupujúceho v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Zb. o odpadoch nasledujúce povinnosti:

a) povinnosť zaistiť spätný odber obalov alebo odpadu z týchto obalov, uložená § 10 ods. 1 zákona č. 477/2001 Zb.
b) povinnosť zaistiť, aby odpady z obalov uvedených na trh alebo do obehu boli využité v rozsahu stanovenom prílohou č. 3 k zákonu č. 477/2001 Zb., uložená § 12 zákona č. 477/2001 Zb.

IV. Dodacia lehota a vyššia moc

1. Dodacie lehoty, ktoré nie sú výslovne označené ako záväzné, sú nezáväzné. Dodacia lehota začína bežať najskôr po doručení všetkých podkladov, určených zmluvou, pokiaľ je kupujúci povinný zaistiť ich dodanie, a po prevzatí platby. Dodacia lehota je dodržaná, pokiaľ bude zásielka doručená v priebehu dodacej lehoty, alebo bude oznámená pripravenosť na do dávku.

2. Dodacie lehoty sa predlžujú, pokiaľ nastanú také okolnosti, ktoré Hansgrohe nezaviní a ktoré majú podstatný vplyv na výrobu alebo dopravu tovaru. Ide napr. o štrajky či iné pracovné boje alebo o iné skutočnosti, ktoré ovplyvnia činnosť Hansgrohe alebo jeho subdodávateľov (nezavinené prerušenia prevádzky), keď sa o čas prerušenia predlžuje dodacia lehota.

3. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Hansgrohe ako predávajúceho, predstavujú všeobecne všetky udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, ktorú je po ňom možné požadovať, nemôže odvrátiť napr. štrajk, ďalej obchodné, menové, politické, prípadne iné opatrenia štátnych úradov, prírodné udalosti a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností predávajúceho). V týchto prípadoch, pokiaľ nebude možné dosiahnuť zodpovedajúcu zmenu kúpnej zmluvy, je Hansgrohe ako predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť bez toho, aby bol kupujúcemu povinný poskytnúť náhradu škody.

4. Pokiaľ dôjde v dôsledku vyššej moci k predĺženiu dodacích lehôt alebo k odstúpeniu Hansgrohe od uzatvorených zmlúv, nie je kupujúci oprávnený vznášať akékoľvek nároky voči Hansgrohe. Pri nezavinenom prerušení prevádzky nemá Hansgrohe žiadne záväzky voči kupujúcemu ani počas prerušenia. Hansgrohe je povinná informovať kupujúceho o vzniku okolností vyššej moci.

5. Hansgrohe je pred vypršaním dodacej lehoty oprávnená na primerané čiastočné dodávky i čiastočnú fakturáciu.

6. Ak dôjde k omeškaniu s prepravou či doručením tovaru podľa pokynov kupujúceho alebo na základe okolností, ktoré majú svoj pôvod na strane kupujúceho, je kupujúci povinný zaplatiť Hansgrohe náklady za uskladnenie tovaru a súčasne náklady, súvisiace s úročením vynaloženého kapitálu, zodpovedajúceho hodnote tovaru. Výška nákladov za uskladnenie je 0,5 % z nezaplatenej fakturovanej ceny uskladneného tovaru za každý mesiac skladovania, ktorý bude nasledovať po uplynutí jedného mesiaca od oznámenia o pripravenosti tovaru na odoslanie s tým, že nie je vylúčené preukázanie nižšej škody. Hansgrohe je v každom prípade oprávnená po márnom uplynutí stanovenej primeranej lehoty nakladať s uloženým tovarom iným spôsobom a dodať kupujúcemu v primerane predĺženej lehote náhradný tovar.

V. Ceny

1. Dodávky sa uskutočňujú za kúpne ceny, ktoré vychádzajú z platných cenníkov, vyhlásených k dátumu termínu dodania určeného kupujúcim. Všetky ceny sú stanovené s dodacou paritou CPT podľa INCOTERMS 2010. Všetky ceny sú stanovené, pokiaľ nie je dohodnuté inak, v Kč pre Českú republiku a v eurách pre Slovenskú republiku. Ku kúpnej cene bude navyše pripočítaná zákonná daň z pridanej hodnoty v platnej výške.

2. Hansgrohe si vyhradzuje právo primerane zvýšiť ceny, pokiaľ dôjde po uzatvorení zmluvy k zvýšeniu nákladov, najmä na základe zvýšenia mzdových taríf, zvýšenia trhových obstarávacích cien alebo zvýšenia cien materiálov.

3. V prípade, že kupujúci dodrží v kúpnej zmluve samostatne dohodnuté platobné podmienky, t. j. ak zaplatí za odobraný tovar do určitého dohodnutého počtu dní od vystavenia daňového dokladu a súčasne nebude voči predávajúcemu v omeškaní so žiadnym svojím ďalším záväzkom, má kupujúci nárok na dohodnuté skonto. Dohodnutá cena tovaru ani základ dane sa uplatnením skonta nemení. Skonto si pri platbe odpočíta sám kupujúci.

VI. Platenie a omeškanie

1. Platby budú kupujúcim vykonávané bez akýchkoľvek zrážok (s výnimkou dohodnutého skonta) neodkladne po doručení faktúry. Hansgrohe si výslovne vyhradzuje prijímanie šekov. Šeky môžu byť prijaté iba ako platobný inštrument s tým, že faktúra je považovaná za zaplatenú až okamihom preplatenia šeku. Všetky platby musia byť oslobodené od akýchkoľvek poplatkov. V prípade platby šekom nesie kupujúci i bez výslovnej dohody všetky náklady, súvisiace s predložením či preplatením šeku, rovnako ako prípadné ďalšie bankové náklady. Všetky platby kupujúceho budú započítavané najprv na náklady, potom na úroky a až následne na najstaršie istiny pohľadávok.

2. V prípade omeškania sú dohodnuté úroky z omeškania v zákonnej výške (§ 369 Obchodného zákonníka), dohodnutá je však súčasne minimálna sadzba úrokov z omeškania vo výške 9 % z dlžnej sumy ročne, pokiaľ bude zákonná sadzba nižšia. Nároky Hansgrohe na zaplatenie vzniknutej škody zostávajú týmto nedotknuté.

3. Právo na započítanie pohľadávok alebo zadržovacie právo voči nárokom Hansgrohe patrí kupujúcemu iba vtedy, ak sú jeho protinároky nesporné a majú právnu moc.

4. Kupujúci je akceptáciou týchto podmienok výslovne uzrozumený a súhlasí s tým, že ak dôjde po uzatvorení zmluvy alebo po dodávke tovaru k podstatnému zhoršeniu jeho hospodárskeho stavu, (úpadok, exekúcia a pod.), v ktorého dôsledku je možné sa obávať ohrozenia bonity kupujúceho alebo pohľadávky Hansgrohe, je Hansgrohe oprávnená urobiť svojím jednostranným vyhlásením splatnými i dosiaľ nesplatné pohľadávky alebo šeky. V takýchto prípadoch, rovnako ako v prípadoch, keď má kupujúci napriek zaslanej upomienke neuhradené svoje splatné záväzky, je Hansgrohe oprávnená požadovať pre budúce dodávky zálohy na dodaný tovar alebo poskytnutie finančných záruk alebo uskutočniť dodávku na dobierku. Pokiaľ kupujúci nebude s týmito inštrumentmi súhlasiť, je Hansgrohe oprávnená odstúpiť od zmluvy alebo požadovať okamžité zaplatenie tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný nahradiť Hansgrohe vzniknutú škodu vrátane strateného zisku.

5. V prípade, že predávajúci vystaví dobropis k už vystavenej a kupujúcim zaplatenej faktúre (napr. z dôvodov vrátenia tovaru kupujúcim a pod.), je predávajúci oprávnený vyrovnať svoj záväzok z tohto dobropisu započítaním proti iným finančným záväzkom kupujúceho, pokiaľ tieto existujú. Predávajúci je tiež oprávnený jednostranne vyrovnať voči kupujúcemu i prípadné poskytnuté skonto z faktúry, ktorá bola následne dobropisovaná.

VII. Výhrada vlastníctva

1. Hansgrohe patrí vlastnícke právo k dodanému tovaru až do zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho, vzniknutých k okamihu uzatvorenia zmluvy, a to vrátane k tomuto dátumu vzniknutých záväzkov z dodatkov, dodatočných objednávok alebo objednávok náhradných dielov. Pokiaľ hodnota všetkých zaisťovacích práv, ktoré patria Hansgrohe, prevýši hodnotu zaisťovanej pohľadávky o viac ako 20 %, uvoľní Hansgrohe na žiadosť kupujúceho zodpovedajúcu časť zaisťovacích práv.

2. V prípade správania kupujúceho, ktoré bude odporovať uzatvorenej zmluve, obzvlášť v prípade omeškania kupujúceho s platbami, je Hansgrohe oprávnená zrušiť dodávku. Zrušenie alebo zabavenie dodávky zo strany Hansgrohe však nie je považované za odstúpenie od zmluvy s výnimkou prípadu, keď Hansgrohe výslovne písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy. Hansgrohe je oprávnená na speňaženie či zužitkovanie zrušenej či zabavenej dodávky, v takom prípade bude získaný výnos započítaný k záväzkom kupujúceho po odčítaní primeraných nákladov za speňaženie či zužitkovanie. Kupujúci je povinný do úplného zaplatenia kúpnej ceny zaobchádzať s dodávkou so starostlivosťou riadneho hospodára.

3. Kupujúci nie je oprávnený do času úplného zaplatenia kúpnej ceny urobiť dodávku predmetom záložného či zadržovacieho práva alebo iného zaisťovacieho inštrumentu. V prípade exekúcie alebo obdobného zásahu tretích osôb je kupujúci povinný o tejto skutočnosti neodkladne informovať Hansgrohe, aby Hansgrohe mohla podať vylučovaciu žalobu. Kupujúci je súčasne povinný poskytnúť Hansgrohe všetky informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné na jej ochranu práv. Exekútori, súdni vykonávatelia, resp. všetky tretie osoby musia byť kupujúcim upozornené na vlastníctvo Hansgrohe. Pokiaľ tretia osoba nebude schopná uhradiť Hansgrohe súdne i mimosúdne náklady za vylučovaciu žalobu, ručí kupujúci voči Hansgrohe za vzniknutý Všeobecné obchodné a dodacie podmienky Hansgrohe CS s.r.o. nedoplatok s výhradou uplatnenia ďalších nárokov za poškodenie, zmenu alebo zničenie tovaru.

4. Kupujúci je oprávnený predávať či spracovávať predmet dodávky ďalej v rámci riadneho obchodného styku, a to i pred úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci však akceptáciou týchto obchodných podmienok uzatvára s Hansgrohe ako predávajúcim zmluvu, ktorou zriaďuje v zmysle § 159 Občianskeho zákonníka Českej republiky v prospech predávajúceho záložné právo k pohľadávkam vrátane dane z pridanej hodnoty, ktoré kupujúcemu vzniknú z ďalšieho predaja predmetu dodávky voči jeho odberateľom. Ak bude medzi kupujúcim a jeho odberateľmi dohodnutý kontokorentný vzťah, potom sa postúpenie vzťahuje na príslušný zostatok. Na inkaso týchto založených pohľadávok voči svojím odberateľom alebo tretím osobám je kupujúci oprávnený iba v prípade zaplatenia svojich záväzkov voči Hansgrohe, pričom oprávnenie Hansgrohe inkasovať založené pohľadávky priamo zostáva týmto nedotknuté. Hansgrohe nie je oprávnená inkasovať založené pohľadávky, pokiaľ bude mať kupujúci uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Hansgrohe, ďalej pokiaľ nezastaví platby alebo pokiaľ nebude na jeho majetok podaný návrh podľa príslušného insolvenčného či konkurzného zákona (pre ČR zákon č. 182/2006 Zb.).

5. Kupujúci sa zaväzuje odovzdať Hansgrohe na jej žiadosť úplný prehľad svojich pohľadávok, zaisťujúcich pohľadávky Hansgrohe s uvedením mena či obchodnej firmy dlžníka, výšku jednotlivých pohľadávok, fakturačných dát (najmä číslo a splatnosť faktúry) a kedykoľvek umožniť preskúmanie týchto dát, rovnako sa zaväzuje urobiť príslušné pokyny či oznámenia, ktoré sú nutné na speňaženie postúpených pohľadávok, a to vrátane zaslania oznámenia svojmu dlžníkovi o postúpení pohľadávok v rámci zriadeného záložného práva.

6. Kupujúci súčasne akceptáciou týchto obchodných podmienok výslovne udeľuje svoj súhlas s tým, aby osoby, splnomocnené Hansgrohe na odvoz tovaru s uplatnenou výhradou vlastníctva zo strany Hansgrohe, vstúpili či vošli na pozemky, resp. k budovám, v ktorých sa tovar nachádza, s cieľom odvozu tovaru.

7. Spracovanie alebo úprava dodaného tovaru kupujúcim pred zaplatením kúpnej ceny je považované za spracovanie alebo úpravu pre Hansgrohe. Pokiaľ bude dodaný nezaplatený tovar spracovaný s inými vecami, ktoré nepatria Hansgrohe, stáva sa Hansgrohe do zaplatenia kúpnej ceny spoluvlastníkom novej veci v pomere hodnoty dodaného tovaru k hodnote ostatných spracovaných vecí k dátumu spracovania. Pre spoluvlastníctvo Hansgrohe k novej veci, ktorá vznikne spracovaním nezaplateného tovaru, platí v ostatnom to isté, ako pre veci dodávané s výhradou. Ak dôjde k spracovaniu, zmiešaniu, zmenšeniu takým spôsobom, že veci kupujúceho budú považované za vec hlavnú, je kupujúci povinný previesť na Hansgrohe zodpovedajúcu časť spoluvlastníctva. Kupujúci je povinný opatrovať takto vzniknuté výhradné vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo pre Hansgrohe.

VIII. Nároky z chýb tovaru

1. Základná záručná lehota, pokiaľ nie je pre niektoré druhy výrobkov stanovené inak, je dvadsaťštyri mesiacov. Konkrétna dĺžka platnej záručnej lehoty je vždy uvedená v záručnom liste.

2. Nároky kupujúceho z chýb tovaru môžu byť uplatnené iba v prípade, že kupujúci riadne splní svoje reklamačné povinnosti a umožní prípadnú prehliadku tovaru.

3. Pokiaľ bude mať dodaný tovar chyby, má kupujúci nasledujúce práva:
a) Hansgrohe je povinná uskutočniť náhradné plnenie, a to podľa vlastnej voľby buď formou odstránenia chýb opravou alebo formou dodania bezchybnej veci.
b) Chyby dodávky je kupujúci povinný neodkladne oznámiť Hansgrohe.Nahradené pôvodné diely sú vlastníctvom Hansgrohe. Zákonné lehoty na uplatnenie práv z chyby diela podľa § 562 Obchodného zákonníka zostávajú nedotknuté.
c) Ak nebude oprava úspešná, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny. Odstúpenie od zmluvy je však vylúčené, ak je porušenie zmluvy zo strany Hansgrohe nepodstatné.
d) Na vykonanie všetkých nutných opráv a dodávok náhradných dielov musí kupujúci poskytnúť Hansgrohe na jej žiadosť dostatočný čas a súčinnosť. V opačnom prípade nezodpovedá Hansgrohe za týmto spôsobené následky. Pokiaľ kupujúci z vlastných prevádzkových dôvodov požaduje od Hansgrohe okamžitú prítomnosť technika alebo vykonanie prác mimo bežného pracovného času, je povinný uhradiť týmto spôsobené náklady navyše (napr. nadčasové príplatky alebo predĺžený čas príjazdu).
e) Hansgrohe nezodpovedá za škody, spôsobené prirodzeným opotrebovaním, nevhodným alebo neodborným použitím, chybnou montážou alebo sprevádzkovaním kupujúcim alebo treťou osobou, nevhodným alebo nedostatočným ošetrovaním, nadmernou záťažou, použitím nevhodného prostriedku, chemickými, elektrochemickými alebo elektrickými vplyvmi, pokiaľ tieto nie sú zavinené Hansgrohe.

IX. Vrátenie

1. Tovar dodaný kupujúcemu sa predávajúcemu zásadne nevracia s výnimkou prípadu existencie preukázateľných chýb alebo výslovnej dohody predávajúceho a kupujúceho. I v prípade uzatvorenia dohody o vrátení tovaru však musia byť dodržané tieto podmienky:

a) musí ísť iba o tzv. aktívny tovar, teda tovar, ktorý je zahrnutý v aktuálnom cenníku
b) nie je možné jednostranné vrátenie tovaru kupujúcim bez protokolárneho súhlasu predávajúceho
c) tovar nesmie mať porušený obal
d) tovar nesmie byť starší ako 2 roky odo dňa jeho dodania kupujúcemu

2. Pokiaľ Hansgrohe na základe predchádzajúcej písomnej dohody vysloví súhlas s vrátením tovaru, vznikne Hansgrohe nárok na spracovateľský poplatok vo výške:

a) 10 % z netto hodnoty tovaru s pripočítaním príslušnej dane z pridanej hodnoty v prípade vrátenia tovaru do 1 roka odo dňa jeho dodania kupujúcemu
b) 25 % z netto hodnoty tovaru s pripočítaním príslušnej dane z pridanej hodnoty v prípade vrátenia tovaru do 2 rokov odo dňa jeho dodania kupujúcemu

3. Nebezpečenstvo škody počas prepravy a prepravné náklady za vrátenie tovaru nesie kupujúci.

X. Zodpovednosť za škodu

1. Hansgrohe zodpovedá za škodu v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

2. Hansgrohe nezodpovedá za nepriamu škodu v dôsledku chybnej dodávky ako napr. výpadok výroby, stratený zisk alebo prekročenie spotreby s výnimkou úmyselne spôsobenej škody alebo pri hrubej nedbalosti.

3. Nároky kupujúceho na úhradu účelne vynaložených nákladov za uplatnenie nárokov na náhradu škody namiesto plnenia zostávajú nedotknuté.

XI. Spätné zrušenie zmluvy

1. V prípade spätného zrušenia zmluvy (napr. na základe odstúpenia jednej zo zmluvných strán) je kupujúci povinný prednostne vydať Hansgrohe predmet dodávky, a to nepoškodený a v stave zodpovedajúcom bežnému odbaveniu v zmysle ďalších odsekov. Hansgrohe je oprávnená nechať predmet dodávky odviezť z priestorov kupujúceho.

2. Hansgrohe je ďalej oprávnená požadovať od kupujúceho primeranú náhradu za zhoršenie či zánik predmetu dodávky alebo v prípade existencie ďalších dôvodov, ktoré znemožnia vydanie predmetu dodávky a ktoré budú na strane kupujúceho.

3. Nad rámec vyššie uvedeného je Hansgrohe oprávnená požadovať primeranú náhradu za používanie alebo opotrebovanie predmetu dodávky, pokiaľ dôjde k zníženiu hodnoty predmetu dodávky za čas od jeho inštalácie do úplného spätného nadobudnutia vlastníctva zo strany Hansgrohe. Toto zníženie hodnoty tovaru bude počítané z rozdielu medzi celkovou kúpnou cenou podľa zmluvy a časovou cenou, ktorá bude dosiahnutá následným predajom predmetného tovaru. Pokiaľ predaj nebude možný, bude časová cena určená odborným znaleckým posudkom.

XII. Postúpenie

Postúpenie práv alebo povinností kupujúceho z tejto zmluvy nie je možné bez písomného súhlasu Hansgrohe.

XIII. Exportné ustanovenie

Predmet dodávky môže byť predmetom vývozných obmedzení Českej republiky, Európskej únie, USA alebo iných štátov. V prípade ďalšieho exportu predmetu dodávky do zahraničia zodpovedá za dodržanie príslušných zákonných ustanovení výhradne kupujúci.

XIV. Miesto plnenia, rozhodné právo a rozhodcovská doložka

1. Pre dodávky a výkony je miestom plnenia miesto, výslovne dohodnuté s kupujúcim. Pre ostatné povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy, je miestom plnenia Brno.

2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, rovnako ako vzťahy vzniknuté v súvislosti s nimi, podliehajú právu Českej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka Českej republiky). Platnosť obchodného práva EÚ, rovnako ako práva OSN je vylúčená.

3. Všetky spory, vznikajúce zo zmluvných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, a v súvislosti s nimi, budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde v Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Poriadku a Pravidiel jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Strany sa dohodli, že rozhodcovské konanie bude prebiehať v miestnom súdnom obvode Brno. Predávajúci a kupujúci sa výslovne dohodli rešpektovať rozhodnutie rozhodcovského súdu.

XV. Vedľajšie ustanovenia, čiastočná neplatnosť

1. Zmeny, doplnenia a dodatky týchto podmienok a kúpne zmluvy vyžadujú písomnú dohodu oboch zmluvných strán, inak sú neplatné.

2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto podmienok stane čiastočne alebo úplne neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti.

3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený súhrnom týchto dokumentov:

• všeobecné obchodné a dodacie podmienky
• kúpna zmluva
• objednávky kupujúceho
• potvrdenie objednávky predávajúcim

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

I agree to all cookies