Podmienky používania služby e-card

Stav jún 2012

Pre sprístupnenie služby e-card prostredníctvom Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka, platia nasledujúce podmienky používania.

1. Služby e-card

Používateľom webovej stránky www.hansgrohe.sk poskytujeme službu e-card, pomocou ktorej môže používateľ odosielať e-maily ním vyhľadaným príjemcom a na ním zadané e-mailové adresy. Používateľ určuje obsahy správ sám, okrem obrázkov e-card, ktoré poskytujeme na výber, a údajov tiráže. Odoslanie sa uskutoční bez zakódovania a výslovného vyhlásenia príjemcu voči nám.

2. Naše zodpovednosti

Sprístupnenie služby e-card predstavuje dobrovoľnú a bezplatnú službu, ktorú môže byť kedykoľvek zrušená alebo obmedzená. Nekontrolujeme správnosť zadanej e-mailovej adresy a nezaručujeme dostupnosť služby alebo úspešné odoslanie príp. doručenie e-mailu.

3. Zodpovednosť používateľa

Používateľ potvrdzuje, že príjemca súhlasí s prijatím správy.
Používateľ je výlučne zodpovedný za obsahy, ktoré boli vytvorené, vybrané a odoslané z jeho strany alebo zo strany jeho zástupcov alebo iných osôb s prístupom k jeho prístupu. Používateľ nesmie pritom porušiť platné právo, predovšetkým nesmie rozširovať protizákonné, pohoršujúce obsahy ani obsahy porušujúce autorské práva. Využívanie služby e-card na odosielanie hromadných virtuálnych pohľadníc a akúkoľvek inú formu reklamných alebo marketingových správ alebo reťazových listov je neprípustné.

4. Ručenie používateľa za svoje správanie

Používateľ ručí voči nám pri porušení svojich zmluvných alebo zákonných povinností podľa právnych ustanovení.

Používateľ nás navyše oslobodzuje od prípadných nárokov tretích osôb, ktoré budú uplatňované voči nám z dôvodu porušenia práv tretích osôb na základe jeho používania našej webovej stránky. V prípade, že používateľ poruší svoje povinnosti, platné právo a dobré mravy, vyhradzujeme si právo vylúčiť ho dočasne alebo natrvalo z používania našej webovej stránky.

Pokyny k ochrane osobných údajov

Keď používate našu službu e-card, budeme na základe zákonných oprávnení a v súlade s našimi pokynmi k ochrane osobných údajov zhromažďovať a používať e-mailové adresy a mená, ktoré zadáte pre odosielateľa a príjemcu, ako aj prípadne vami zadanú správu a vašu IP adresu.

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

I agree to all cookies