Stav k 05/2018

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Pre Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, Hansgrohe CS s.r.o., Dornych 47, 617 00, Brno a Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, je ochrana osobných údajov veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a využívame výhradne (a) na základe a v rámci zákonných oprávnení alebo (b) s vaším špeciálnym vyhlásením o súhlase. V nasledujúcej časti nájdete informácie o našich zákonných oprávneniach, pokiaľ nie je vyslovene poukazované na nevyhnutnosť vyhlásenia o súhlase.

Umožnenie využitia obsahu na webových stránkach

Keď si vyvoláte ponuky na našich webových stránkach, krátkodobo zhromaždíme a uložíme nasledujúce používateľské údaje, aby sme vám umožnili využívanie našej webovej stránky: charakteristické znaky pre vašu identifikáciu (vaša IP adresa, príp. používateľské mená a heslá), údaje o začiatku, konci, druhu a rozsahu vašej návštevy na stránke, ako aj údaje o druhu vášho prehliadača a operačného systému. Ide o nevyhnutný technický postup pri vyvolaní webových stránok vo formáte WWW. To isté platí, keď si prezeráte obsahy našich informačných letákov (naše informačné letáky zasielame len na vašu žiadosť a s vaším výslovným súhlasom).

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje

Keď nám prostredníctvom kontaktných formulárov na našich webových stránkach, cez e-mail alebo inou poštou dobrovoľne sprostredkujete osobné údaje, ako sú mená, tituly, e-mailová alebo poštová adresa, telefónne číslo, osobné správy atď., tieto údaje uložíme a použijeme na realizáciu požadovanej služby (napr. zasielanie požadovaných informácií, zodpovedanie technických alebo iných otázok, reakcie na vašu spätnú väzbu na webové stránky).

Prostredníctvom formulára pre uchádzačov na našej webovej stránke sa môžete uchádzať o rôzne činnosti (napr. zamestnanie, záverečná práca, prax) v podniku koncernu Hansgrohe vo vašej krajine. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom tohto formulára (vrátane príloh s dokladmi) postúpime tomu podniku vo vašej krajine, ktorý vypísal konkurz na voľné miesto. Je to výhradne na účely realizácie procesu výberového konania. Po postúpení budú vaše osobné údaje ihneď vymazané. Podnik, ktorý vypísal konkurz na voľné miesto, tieto informácie vymaže najneskôr po šiestich mesiacoch od ukončenia výberového konania. To platí vždy za predpokladu, že nie je daná zákonná povinnosť pre ďalšie uchovávanie údajov.

Prostredníctvom služby vyhľadávania špecializovaného predajcu cez našu webovú stránku sa môžete obrátiť so žiadosťou o kontaktné informácie na vami vyhľadaného špecializovaného predajcu. Vami zadané údaje nepreverujeme, ale dopyt postupujeme priamo špecializovanému predajcovi, ktorý potom dostane vami zadané údaje vrátane vašich osobných údajov. Tieto údaje po postúpení vymažeme, pokiaľ sa nechcete zúčastniť na hodnotení špecializovaného predajcu a pokiaľ nemáme zo zákona povinnosť ďalšieho uchovávania týchto údajov.

Ak využijete našu službu „odporúčanie predajcu“, uložíme e-mailové adresy, čísla mobilných telefónov a mená, ktoré zadáte pre odosielateľa a príjemcu, ako aj vami prípadne zadanú správu na sprostredkovanie správy. Po odoslaní e-mailu osobné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ nemáme zo zákona povinnosť ďalšieho uchovávania týchto údajov.

Ak využijete našu službu e-card, uložíme e-mailové adresy a mená, ktoré zadáte pre odosielateľa a príjemcu, ako aj vami prípadne zadanú správu a vašu IP adresu na sprostredkovanie správy. Po odoslaní e-mailu osobné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ nemáme zo zákona povinnosť ďalšieho uchovávania týchto údajov.

Ak ste sa zaregistrovali do nášho informačného bulettinu, budete dostávať informácie o spoločnosti Hansgrohe a jej značkách hansgrohe a AXOR v pravidelných intervaloch. To zahŕňa informácie o výrobkoch, „zákulisných“ príbehoch, súťažiach, sponzorovaní atď. Svoje preferencie si môžete sami určiť pomocou registračného formulára. Registrácia sa uskutočňuje pomocou takzvaného postupu Double-Opt-In. Po registrácii prostredníctvom formulára od nás dostanete e-mail s odkazom, pomocou ktorého potvrdíte, že ste zákonným vlastníkom svojej e-mailovej adresy a chceli by ste v budúcnosti dostávať informačné letáčiky spoločnosti Hansgrohe. Ak ste nás už o tom informovali skôr, pravdepodobne nedostanete ďalší e-mail s upozornením. Po potvrdení dostanete informačný bulletin od spoločností Hansgrohe a jej značiek hansgrohe a AXOR. Odber týchto marketingových správ môžete kedykoľvek jednoducho a rýchlo zrušiť. Kliknite na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý je súčasťou každého bulletinu. Obsah, ktorý vidíte v bulletine, by mohol byť personalizovaný a prispôsobený vašim záujmom. Personalizácia je založená na informáciách, ktoré s nami zdieľate. Ak by ste chceli namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a nemáte k dispozícii mechanizmus neuplatňovania Opt-Out, kontaktujte nás na adrese privacy@hansgrohe.com.

Použitie vašich osobných údajov na reklamné účely sa uskutočňuje bez vášho výslovného súhlasu výlučne v hraniciach vymedzených zákonnými oprávneniami. Bez vášho výslovného súhlasu vás nebudeme kontaktovať za účelom reklamy e-mailom ani telefonicky. Na základe a v rámci zákonných oprávnení spracovávame a používame nasledujúce dobrovoľne poskytnuté osobné údaje v požadovanom rozsahu (1) na účely reklamy pre vlastné ponuky alebo (2) sprostredkovávame tieto údaje podnikom koncernu Hansgrohe na ich reklamu: príslušnosť k skupine osôb (napr. vaša charakteristika ako zákazníka spoločnosti Hansgrohe alebo záujemcu), meno, titul, akademický stupeň, označenie zamestnania, odvetvia alebo spoločnosti, adresa, avšak nie telefónny alebo e-mailový kontakt) a rok narodenia. Na reklamu pre vlastné ponuky ukladáme a využívame okrem týchto údajov prípadne ďalšie nami zákonne zaznamenané údaje. Pokiaľ vyššie vymenované údaje sprostredkujeme na reklamné účely podnikom, ktoré sú s nami spojené v rámci koncernu, sú tieto podniky zo zákona povinné upozorniť vás na to, že dostali od nás tieto údaje (upozornenie v reklamných materiáloch alebo pod.). V tomto prípade uchovávame informácie o zdroji a príjemcoch údajov po dobu dvoch rokov. Využívanie vašich osobných údajov na reklamné účely môžete kedykoľvek zrušiť.

Informácie o užívateľskom správaní

Keďže chceme naše ponuky a našu reklamu prispôsobiť optimálne potrebám zákazníkov, potrebujeme informácie o všeobecnom používateľskom správaní zákazníkov. Preto z daných používateľských údajov, ktoré zhromažďujeme prípustným spôsobom, aby bolo možné využiť našu ponuku na webových stránkach, vytvárame používateľské profily s použitím pseudonymov. To znamená, že všetky informácie v používateľských údajoch, na základe ktorých by bolo možné spätné vypátranie vašej osoby (napr. IP adresa, používateľské mená, heslá) nahrádzame abstraktným označením. Vďaka tomu nedôjde k spojeniu používateľských profilov s údajmi o vašej osobe alebo použitiu na iné účely. Využívanie vašich osobných údajov na vytváranie používateľských profilov môžete kedykoľvek zrušiť.

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics pre webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom súboru cookie o vašom používaní webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke sa vaša IP adresa v rámci členských krajín Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore zo strany Google vopred skracuje. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenášajú kompletné IP adresy a tam sa skracujú. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať, aby vyhodnotil vaše používanie webovej stránky, aby zostavil správy o vašich aktivitách na webovej stránke a aby poskytol prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa sprostredkovaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nebude zo strany Google prepojená s ďalšími údajmi. Ukladaniu cookies môžete zabrániť pomocou príslušného nastavenia v softvéri vášho prehliadača. V takom prípade vás však chceme upozorniť na skutočnosť, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Navyše môžete zabrániť zbieraniu údajov vytvorených prostredníctvom súboru cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre Google, ako aj spracovaniu týchto údajov zo strany Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcej adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vzhľadom na diskusiu o používaní analytických nástrojov s kompletnými IP adresami vás chceme upozorniť na to, že táto webová stránka využíva službu Google Analytics s doplnkom “_anonymizeIp()”, a preto spracováva IP adresy iba v skrátenej forme, aby sa vylúčila možnosť priameho odkazu na osoby.
Okrem toho používame na štatistické účely aplikáciu Google Analytics na analýzu dát z AdWords a Double-Click-Cookies. Ak si to neprajete, môžete túto funkciu deaktivovať v nastavení správcu zobrazovania reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk). Podrobnejšie informácie k podmienkam použitia a ochrane dát nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na http://www.google.com/intl/sk/policies/

Prístup k informačnej pamäti vašich koncových prístrojov (použitie cookies)

Technológie založené na cookies používame bez vášho predchádzajúceho súhlasu len na umožnenie využívania našich ponúk na webových stránkach. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, okrem iného na identifikáciu návštevníkov, ktorí opakovane navštevujú naše webové stránky. Ukladajú sa na vašom koncovom prístroji, odkiaľ si ich následne vyvoláme. Pri týchto procesoch nezhromažďujeme a neuchovávame osobné údaje bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu, predovšetkým vašu IP adresu skracujeme tak, aby nebolo možné vytvoriť spojenie s vašou osobou. Okrem toho zhromažďujeme a uchovávame iba vami vybrané možnosti (napr. jazykové verzie, národné stránky, ponuky B2B, resp. B2C), ID výrobku z poznámkového bloku alebo download centra, frekvenciu a trvanie návštevy stránok atď. Prostredníctvom nastavení vášho prehliadača môžete kedykoľvek nastaviť možnosť, ak nechcete prijímať cookies alebo chcete vymazať údaje uložené na vašom koncovom prístroji. Keď chceme cookies použiť na optimalizáciu našich ponúk a reklamy orientovanú na dopyt, vyžiadame si od vás súhlas vopred.

Externí poskytovatelia služieb

Pri zhromažďovaní a používaní osobných údajov nás čiastočne podporujú vybraní poskytovatelia služieb, ktorí v súlade so svojím poverením voči nám konajú prísne v súlade s pokynmi a ktorých pred začatím poskytovania služieb, ako aj potom pravidelne kontrolujeme.

Vymazanie údajov

Pokiaľ v týchto pokynoch k ochrane osobných údajov nie je ustanovené inak, vymažeme vaše osobné údaje najneskôr tri mesiace po zaniknutí účelu uchovávania údajov, pokiaľ nemáme zo zákona povinnosť ďalšieho uchovávania týchto údajov.

Minimalizácia dát

Osobné údaje uchovávame na princípe minimalizácie a znižovania množstva dát a iba v lehote nevyhnutnej či zákonom vyžadovanej (zákonná lehota uchovávania údajov). Pokiaľ už účel, kvôli ktorému sa informácie zhromažďovali, nemá platnosť, údaje blokujeme alebo mažeme.

Vaše právo na informácie, opravy, blokovanie, vymazanie a výhrady

Máte právo na informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje uchovávame, a právo na opravu, blokovanie či vymazanie týchto údajov.
Výnimky: Zahŕňajú predpísané uchovávanie údajov pre potreby obchodných prevodov a údaje, ktoré sa musia uchovávať zo zákona.
Svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním údajov môžete kedykoľvek odvolať a toto odvolanie sa bude vzťahovať na budúce použitie. E-maily s touto požiadavkou, prosím, zasielajte na privacy@hansgrohe.com.


Sme pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa ochrany dát a spracovávania vašich osobných údajov. Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese privacy@hansgrohe.com alebo podľa kontaktných údajov uvedených v právnom poučení.


Ak má byť možné uvažovať o časovo neobmedzenom blokovaní dát, je potrebné ich na účely kontroly uchovávať v uzamknutom súbore. Ak neexistuje zákonná povinnosť archivácie dát, môžete si tiež vyžiadať ich vymazanie. Inak na vašu žiadosť dáta zablokujeme.

Zmeny nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať zmeny, aby sme mohli zaistiť, že bude naše vyhlásenie o ochrane dát vždy v súlade s platnou legislatívou. To platí aj pre prípad, keď sa musí vyhlásenie o ochrane údajov prispôsobiť vzhľadom na nové alebo revidované služby, napríklad kvôli novým funkciám služieb. Nové vyhlásenie o ochrane údajov potom nadobudne platnosť pri vašej nasledujúcej návšteve našich webových stránok.
Vaše práva a kontaktná osoba
Okrem vyššie uvedených práv môžete kedykoľvek požadovať informácie o údajoch, ktoré sú o vás uchovávané, ako aj opravu príp. vymazanie chybných údajov. Vaše námietky, otázky, žiadosti o informácie alebo vymazanie údajov, sťažnosti a pod. adresujte prosím na:

Hansgrohe CS s.r.o. 
Dornych 47 
617 00 Brno
info@hansgrohe.sk

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: