Kvapky vody.
01/2022

Právne upozornenia

Pre túto webovú stránku spoločnosti Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka, platia nasledujúce podmienky používania, ktoré si pozorne prečítajte, skôr ako budete našu webovú stránku používať. Používaním našej webovej stránky zároveň vyhlasujete, že súhlasíte s našimi podmienkami používania.

Úplnosť a správnosť našich informácií

Usilujeme sa túto webovú stránku udržiavať vždy v najaktuálnejšom stave a ponúkať, pokiaľ je to možné, správne a úplné informácie. Avšak nepreberáme zodpovednosť za aktuálnosť informácií alebo správnosť, úplnosť, prípadne vhodnosť informácií na určité účely použitia.

Vyhradzujeme si právo obsahy kedykoľvek skrátiť a presunúť do iných tematických oblastí, dočasne ich zablokovať a/alebo definitívne vymazať.

Dostupnosť našich služieb

Naša webová stránka má informovať o našich službách iba všeobecne. Na základe našich informácií nevzniká žiadny právny nárok na určité služby, ich úplnú, nepretržitú a nerušenú dostupnosť. Všimnite si, že jednotlivé informácie na našej webovej stránke sa môžu vzťahovať na výrobky, programy alebo služby, ktoré nie sú v určitých krajinách dostupné. V prípade informácií o výrobkoch alebo službách dostupných vo vašej krajine sa obráťte na vášho miestneho distribučného partnera spoločnosti Hansgrohe.

Obsah tretích strán 

Nasledujúce obsahy nepochádzajú od nás a nevyjadrujú náš názor, preto za ne nepreberáme záruku ani zodpovednosť:

  • Príspevky do prípadne zriadeného diskusného fóra nepochádzajú od nás, ale od príslušných používateľov. Obsahy, ako napr. postoje, rady, vyhlásenia, ponuky alebo iné informácie, vyvesené  používateľom nepreverujeme z hľadiska zákonnosti alebo správnosti. Naše diskusné fóra nesmú byť použité na nezákonné, potupné, ohováračské alebo poškodzujúce vyjadrenia. Používateľ nás oslobodzuje od všetkých nárokov tretích osôb vyplývajúcich z jeho používania webovej stránky, ktoré nezodpovedá týmto podmienkam používania.
  • Nepreberáme zodpovednosť za obsahy stránok, na ktoré sa odkazuje na našej stránke.
  • Rovnako nemôžeme prevziať záruku za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o našich špecializovaných predajcoch pri vyhľadávaní špecializovaného predajcu.
    Tieto obsahy nepreverujeme ani nepátrame po okolnostiach, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Ak sa dozvieme o príslušnom porušení zákona, dané informácie okamžite odstránime.

Príslušné zákony a súdna pôsobnosť

Na túto webovú stránku je aplikovateľné zákony Slovenský republiky. Sídlom súdu a miestom plnenia je naše sídlo, Bratislava,
Slovenská republika.

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: