06/2024

Všeobecné obchodní a dodací podmínky
Hansgrohe CS s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1.  Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě některé podmínky jinak. Tyto podmínky se vztahují na všechny nabídky, kupní smlouvy, objednávky či dodávky, které Hansgrohe jako prodávající realizují s jinými osobami jako kupujícími. Tyto podmínky platí rovněž pro budoucí obchodní vztahy mezi prodávajícím Hansgrohe a kupujícím, a to i tehdy, pokud nebudou znovu výslovně sjednány, bude-li se jednat o pokračující obchodní vztah mezi Hansgrohe a kupujícím. Odchylné Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebudou akceptovány, a to ani tehdy, když nebudou výslovně odmítnuty.

 

II. Uzavření smluvního vztahu

1.  Mezi Hansgrohe jako prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah potvrzením objednávky kupujícího ze strany Hansgrohe. Vedle toho může být mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná kupní smlouva, která má povahu rámcové kupní smlouvy a která upravuje individuální obchodní podmínky smluvního vztahu.

2.  Nabídky Hansgrohe zůstávají nezávazné, dokud nebude v jejich textu výslovně uvedena závaznost nabídky. K uzavření smluvního vztahu dojde teprve tehdy, když Hansgrohe kupujícímu výslovně potvrdí jeho objednávku.

3.  Záruky přebírá Hansgrohe pouze v případě, pokud je to výslovně uvedeno v potvrzení objednávky nebo v rámci reklamního příslibu.

4.  Podklady předané od Hansgrohe kupujícímu před uzavřením smlouvy, jako jsou vyobrazení či nákresy, stejně jako technické údaje, jsou směrodatné.

 

III. Objem dodávky, doprava a přechod nebezpečí škody na zboží

1.  Zásadně jsou dohodnuty dodávky v dodací paritě CPT dle Incoterms 2020. Riziko ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží prvnímu dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě. Prodávající je však povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady spojené s přepravou zboží do kupujícím jmenovaného místa určení.

2.  V případě sjednání obchodních doložek platí INCOTERMS v aktuálním platném znění. Objem dodávky je uveden v potvrzení objednávky.

3.  Zakoupením výrobku od Hansgrohe včetně jeho obalu přešly na kupujícího ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech následující povinnosti:

      a)  povinnost zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadu z těchto obalů, uložená § 10 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb.

      b)  povinnost zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb., uložená § 12 zákona č. 477/2001 Sb.

 

IV. Dodací lhůta, vyšší moc a převzetí zboží

1.  Dodací lhůty, které nejsou výslovně označeny jako závazné, jsou nezávazné. Dodací lhůta začíná běžet nejdříve po doručení veškerých podkladů, určených smlouvou, pokud je kupující povinen zajistit jejich dodání, a po obdržení platby. Dodací lhůta je dodržena, pokud bude zásilka doručena v průběhu dodací lhůty nebo bude oznámena připravenost k dodávce.

2.  Dodací lhůty se prodlužují, pokud nastanou takové okolnosti, které Hansgrohe nezaviní a které mají podstatný vliv na výrobu nebo dopravu zboží. Jedná se např. o stávky či jiné pracovní boje nebo o jiné skutečnosti, které ovlivní činnost Hansgrohe nebo jeho subdodavatele (nezaviněná přerušení provozu), např. v důsledku mimořádných opatření vydaných v souvislosti s výskytem a šíření koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ vč. jeho mutací na území České republiky nebo v zahraničí, kdy o dobu přerušení se prodlužuje dodací lhůta.

3.  Okolnosti vylučující odpovědnost Hansgrohe jako prodávajícího představují obecně veškeré události, které prodávající při péči, kterou je po něm možno požadovat, nemůže odvrátit např. stávka, dále obchodní, měnová, politická, případně jiná opatření státních úřadů, opatření vydaná státními úřady v souvislosti s epidemií, dále přírodní události a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího). V těchto případech, pokud nebude možné dosáhnout odpovídající změny kupní smlouvy, je Hansgrohe jako prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž je kupujícímu povinen poskytnout náhradu škody.

4.  Pokud dojde v důsledku vyšší moci k prodloužení dodacích lhůt nebo k odstoupení Hansgrohe od uzavřených smluv, není kupující oprávněn vznášet jakékoli nároky vůči Hansgrohe. Při nezaviněném přerušení provozu nemá Hansgrohe žádné závazky vůči kupujícímu ani během přerušení. Hansgrohe je povinna informovat kupujícího o vzniku okolností vyšší moci nebo okolností, které Hansgrohe nezaviní a lze mít za to, že budou mít vliv na výrobu nebo dopravu zboží.

5.  Hansgrohe je před vypršením dodací lhůty oprávněn k přiměřeným částečným dodávkám i částečné fakturaci.

6.  Dojde-li k prodlení s přepravou či doručením zboží dle pokynů kupujícího nebo na základě okolností, které mají svůj původ na straně kupujícího, je kupující povinen zaplatit Hansgrohe náklady za uskladnění zboží a současně náklady, související s úročením vynaloženého kapitálu, odpovídajícího hodnotě zboží. Výše nákladů za uskladnění činí 0,5 % z nezaplacené fakturované ceny uskladněného zboží za každý měsíc skladování, který bude následovat po uplynutí jednoho měsíce od sdělení o připravenosti zboží k odeslání s tím, že není vyloučeno prokázání nižší škody. Hansgrohe je v každém případě oprávněna po marném uplynutí stanovené přiměřené lhůty nakládat s uloženým zbožím jiným způsobem a dodat kupujícímu v přiměřeně prodloužené lhůtě náhradní zboží.

7.  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – počet balíků a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, v takovém případě je však povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně o tom informovat zákaznický servis prodávajícího. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky přepravou nemusí prodávající bez předložení jiných zjevných důkazů brát zřetel.

 

V. Distribuce výrobků Hansgrohe

1.  Základním předpokladem pro uzavírání kupních smluv na základě těchto obchodních podmínek je specializace kupujícího jako „obchodníka“ na prodej koupelnových zařízení a jejich příslušenství, nebo alespoň existence příslušného odborného oddělení v prostorách kupujícího, které je srovnatelné se specializovaným odborným maloobchodem. Kupující se současně zavazuje, že při dalším prodeji výrobků Hansgrohe jiným osobám než konečnému spotřebiteli či odborné instalatérské firmě přenese tyto smluvní podmínky i na svého zákazníka.

2.  Kupující se zavazuje, že bude dostatečným způsobem prezentovat a propagovat výrobky prodávajícího a že zajistí takovou úroveň prezentace těchto výrobků, která odpovídá vysoké kvalitě výrobků prodávajícího a jejich dobrého jména.

3.  Kupující je povinen ve svých propagačních materiálech, nabídkách, prospektech, letácích apod. prezentovat aktuální výrobky prodávajícího, a to v dostatečné sortimentní šíři.

4.  Kupující musí disponovat odborně vyškoleným personálem s dobrými znalostmi výrobků prodávajícího, kteří musí být schopni podat konečným spotřebitelům odbornou konzultaci, případně spolupracovat s příslušně proškolenými externími subjekty. Školení v této oblasti zajišťuje prodávající a účast příslušných pracovníků na tomto školení je povinen zajistit kupující 1x ročně.

5.  Kupující je povinen nabízet při prodeji výrobků prodávajícího konečným spotřebitelům komplexní servis, a to včetně dodání výrobků, jejich odbornou instalaci a uvedení do provozu. Tento závazek je potom kupující povinen přenést při prodeji výrobků za účelem jejich dalšího prodeje na své zákazníky.

6.  Kupující je oprávněn nabízet výrobky prodávajícího konečným spotřebitelům taktéž prostřednictvím sítě Internet. Je však výslovně zakázáno, a to zejména s ohledem na dobré jméno výrobků prodávajícího, nabízet a prodávat nebo umožnit nabízení a prodej výrobků prodávajícího prostřednictvím internetových stránek neautorizovaných třetích osob a prostřednictvím prodejních serverů, které nesplňují podmínky uvedené v tomto článku těchto podmínek. Výrobky Hansgrohe může prostřednictvím sítě internet nabízet pouze autorizovaný prodejce, na jehož internetových stránkách musí být výrobky prodávajícího včetně jejich příslušenství jednoznačně vyobrazeny a podrobně popsány tak, aby byly koncovému spotřebiteli poskytnuty veškeré potřebné informace o výrobku včetně jeho odborné instalace. Rovněž tento závazek je kupující povinen přenést při prodeji výrobků za účelem jejich dalšího prodeje na své zákazníky.

7.  Společnost Hansgrohe zajišťuje, že jsou výrobky zasílané společností Hansgrohe kupujícímu v souladu se zákony a předpisy země / zemí určených kupujícím. V případě, že bude kupující — po převzetí výrobků — vyvážet tyto výrobky do třetích zemí, je povinností kupujícího zajistit, aby byly výrobky v souladu s místními zákony a předpisy daných zemí vztahujícími se k daným výrobkům. Pokud se však kupující rozhodne vyvézt výrobky do třetích zemí, nese za veškeré závazky vyplývající z případné neshody těchto výrobků výlučnou odpovědnost.

 

VI. Ceny

1.  Dodávky se uskutečňují za kupní ceny, které vycházejí z platných ceníků, vyhlášených k datu kupujícím určeného termínu dodání. Všechny ceny jsou stanoveny s dodací paritou CPT dle INCOTERMS 2020. Všechny ceny jsou stanoveny, pokud není dohodnuto jinak, pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku v EUR. Ke kupní ceně bude navíc připočítána zákonná daň z přidané hodnoty v platné výši.

2.  Hansgrohe si vyhrazuje právo přiměřeně navýšit ceny, pokud dojde po uzavření smlouvy ke zvýšení nákladů, zejména na základě navýšení tržních pořizovacích cen nebo zvýšení cen materiálů.

3.  V případě, že kupující dodrží v kupní smlouvě samostatně sjednané platební podmínky, tj. zaplatí-li za odebrané zboží do určitého sjednaného počtu dní od vystavení daňového dokladu a současně nebude vůči prodávajícímu v prodlení s žádným svým dalším závazkem, má kupující nárok na dohodnuté skonto. Sjednaná cena zboží ani základ daně se uplatněním skonta nemění. Skonto si při platbě odpočítá sám kupující.

 

VII. Placení a prodlení

1.  Platby budou kupujícím prováděny bez jakýchkoli srážek (s výjimkou dohodnutého skonta) neprodleně po doručení faktury. Veškeré platby kupujícího budou započítávány nejprve na náklady, potom na úroky a teprve následně na nejstarší jistiny pohledávek.

2.  V případě prodlení jsou sjednány úroky z prodlení v zákonné výši (viz § 1970 Občanského zákoníku), sjednána je však současně minimální smluvní sazba úroků z prodlení ve výši 11 % z dlužné částky ročně, pokud bude zákonná sazba nižší. Nároky Hansgrohe na zaplacení vzniklé škody zůstávají tímto nedotčeny.

3.  Právo na započtení pohledávek nebo zadržovací právo vůči nárokům Hansgrohe náleží kupujícímu pouze tehdy, pokud jsou jeho protinároky nesporné, splatné a pravomocné.

4.  Kupující je akceptací těchto podmínek výslovně srozuměn a souhlasí s tím, že dojde-li po uzavření smlouvy nebo po dodávce zboží k podstatnému zhoršení jeho hospodářského stavu, (úpadek, exekuce apod.), v jehož důsledku je možno se obávat ohrožení bonity kupujícího nebo pohledávky Hansgrohe, je Hansgrohe oprávněna učinit svým jednostranným prohlášením splatnými i dosud nesplatné pohledávky. V takovýchto případech, stejně tak jako v případech, kdy kupující má přes zaslanou upomínku neuhrazeny své splatné závazky, je Hansgrohe oprávněna požadovat pro budoucí dodávky zálohy na dodané zboží nebo poskytnutí finančních záruk nebo uskutečnit dodávku na dobírku. Pokud kupující nebude s těmito instrumenty souhlasit, je Hansgrohe oprávněna odstoupit od smlouvy nebo požadovat okamžité zaplacení zboží. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen nahradit Hansgrohe vzniklou škodu včetně ušlého zisku.

5.  V případě, že prodávající vystaví dobropis k již vystavené a kupujícím zaplacené faktuře (např. z důvodů vrácení zboží kupujícím apod.), je prodávající oprávněn vypořádat svůj závazek z tohoto dobropisu započtením proti jiným finančním závazkům kupujícího, pokud tyto existují. Prodávající je rovněž oprávněn jednostranně vypořádat vůči kupujícímu i případné poskytnuté skonto z faktury, která byla následně dobropisována.

 

VIII. Výhrada vlastnictví

1.  Hansgrohe náleží vlastnické právo k dodanému zboží až do zaplacení veškerých závazků kupujícího, vzniklých k okamžiku uzavření smlouvy, a to včetně k tomuto datu vzniklých závazků z dodatků, dodatečných objednávek nebo objednávek náhradních dílů. Pokud hodnota všech zajišťovacích práv, které náležejí Hansgrohe, Všeobecné obchodní a dodací podmínky Hansgrohe CS s.r.o. pro rok 2024 převýší hodnotu zajišťované pohledávky o více jak 20 %, uvolní Hansgrohe na žádost kupujícího odpovídající část zajišťovacích práv.

2.  V případě chování kupujícího, které bude odporovat uzavřené smlouvě, zvláště v případě prodlení kupujícího s platbami z kupní či jiné smlouvy uzavřené mezi stranami, je Hansgrohe oprávněna odepřít další dodávky až do doby než budou pohledávky Hansgrohe zaplaceny či dostatečně zajištěny. Zrušení nebo zabavení dodávky ze strany Hansgrohe však není považováno za odstoupení od smlouvy s výjimkou případu, kdy Hansgrohe výslovně písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. Hansgrohe je oprávněna ke zpeněžení či zužitkování zrušené či zabavené dodávky, v takovém případě bude získaný výnos započten na závazky kupujícího po odečtení přiměřených nákladů za zpeněžení či zužitkování. Kupující je povinen do úplného zaplacení kupní ceny zacházet s dodávkou s péčí řádného hospodáře.

3.  Kupující není oprávněn do doby úplného zaplacení kupní ceny učinit dodávku předmětem zástavního či zadržovacího práva nebo jiného zajišťovacího instrumentu. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je Hansgrohe oprávněna kupujícímu jednostranně zakázat další prodej zboží dodaného s výhradou vlastnického práva. Kupující se zavazuje takovém případě zboží Hansgrohe zpřístupnit, umožnit kontrolu jeho stavu a umožnit Hansgrohe jeho odvoz na náklady kupujícího. Za tímto účelem uděluje kupující Hansgrohe plnou moc ke vstupu do všech prostor, kde je zboží umístěno. V případě exekuce, nebo obdobného zásahu třetích osob, je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Hansgrohe, aby Hansgrohe mohla podat případnou vylučovací žalobu. Kupující je současně povinen poskytnout Hansgrohe veškeré informace a podklady, které jsou nezbytné pro její ochranu práv. Exekutoři, soudní vykonavatelé, resp. veškeré třetí osoby musí být kupujícím upozorněny na vlastnictví Hansgrohe. Pokud třetí osoba nebude schopná uhradit Hansgrohe soudní i mimosoudní náklady za vylučovací žalobu, ručí kupující vůči Hansgrohe za vzniklý nedoplatek s výhradou uplatnění dalších nároků za poškození, změnu nebo zničení zboží.

4.  Kupující je oprávněn prodávat či zpracovávat předmět dodávky dál v rámci řádného obchodního styku, a to i před úplným zaplacením kupní ceny. Kupující však akceptací těchto obchodních podmínek uzavírá s Hansgrohe jako prodávajícím smlouvu, kterou zřizuje ve smyslu § 1335 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění ve prospěch prodávajícího zástavní právo k pohledávkám včetně daně z přidané hodnoty, které kupujícímu vzniknou z dalšího prodeje předmětu dodávky vůči jeho odběratelům. Bude-li mezi kupujícím a jeho odběrateli dohodnut kontokorentní vztah, pak se postoupení vztahuje na příslušný zůstatek. K inkasu těchto zastavených pohledávek vůči svým odběratelům nebo třetím osobám je kupující oprávněn pouze v případě zaplacení svých závazků vůči Hansgrohe, přičemž oprávnění Hansgrohe inkasovat zastavené pohledávky přímo, zůstává tímto nedotčeno. Hansgrohe není oprávněna inkasovat zastavené pohledávky, pokud bude mít kupující uhrazeny veškeré své splatné závazky vůči Hansgrohe, dále pokud kupující nezastaví platby nebo pokud nebude na majetek kupujícího podán návrh podle příslušného insolvenčního či konkursního zákona (pro ČR zákon č. 182/2006 Sb.)

5.  Kupující se zavazuje předat Hansgrohe na její žádost úplný přehled svých pohledávek, zajišťujících pohledávky Hansgrohe s uvedením jména či obchodní firmy dlužníka, výší jednotlivých pohledávek, fakturačními daty (zejména číslo a splatnost faktury) a kdykoli umožnit přezkoumání těchto dat, rovněž se zavazuje učinit příslušné pokyny či oznámení, které jsou nutné ke zpeněžení postoupených pohledávek, a to včetně zaslání oznámení svému dlužníkovi o postoupení pohledávek v rámci zřízeného zástavního práva.

6.  Kupující současně akceptací těchto obchodních podmínek výslovně uděluje svůj souhlas s tím, aby osoby zmocněné Hansgrohe k odvozu zboží s uplatněnou výhradou vlastnictví ze strany Hansgrohe, vstoupily či vjely na pozemky, resp. k budovám, ve kterých se zboží nachází, za účelem odvozu zboží.

7.  Zpracování nebo úprava dodaného zboží kupujícím před zaplacením kupní ceny je považováno za zpracování nebo úpravu pro Hansgrohe. Pokud bude dodané nezaplacené zboží zpracováno s jinými věcmi, které nepatří Hansgrohe, stává se Hansgrohe do zaplacení kupní ceny spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty dodaného zboží k hodnotě ostatních zpracovaných věcí k datu zpracování. Pro spoluvlastnictví Hansgrohe k nové věci, která vznikne zpracováním nezaplaceného zboží, platí v ostatním to samé, jako pro věci dodávané s výhradou. Dojde-li ke zpracování, smíšení zmenšení takovým způsobem, že věci kupujícího budou považovány za věc hlavní, je kupující povinen převést na Hansgrohe odpovídající část spoluvlastnictví. Kupující je povinen opatrovat takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro Hansgrohe.

 

IX. Nároky z vad zboží

1.  Základní záruční doba, pokud není pro některé druhy výrobků stanoveno jinak, činí dvacet čtyři měsíců a začíná běžet ode dne prodeje zboží ze strany kupujícího koncovému zákazníkovi. Počátek běhu záruční doby, ovlivňující maximální délku poskytované záruky, je omezen dobou 3 let ode dne splnění dodací parity pro předání zboží ze strany Hansgrohe ve smyslu článku III. bodu 1 těchto podmínek. Záruka poskytovaná Hansgrohe se tedy nevztahuje na vady takového zboží, od jehož předání k přepravě kupujícímu uplyne doba delší než 3 roky. Konkrétní délka platné záruční doby se vždy řídí údaji, uvedenými v záručním listu.

2.  Nároky kupujícího z vad zboží mohou být uplatněny pouze v případě, že kupující řádně splní své reklamační povinnosti a umožní případnou prohlídku zboží.

3.  Pokud bude mít dodané zboží vady, má kupující následující práva:

      a)  Hansgrohe je povinna uskutečnit náhradní plnění, a to dle vlastní volby buď formou odstranění vad opravou, nebo formou dodání bezvadné věci.

      b)  Vady dodávky je kupující povinen neprodleně oznámit Hansgrohe. Nahrazené původní díly jsou vlastnictvím Hansgrohe. Zákonné lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění dle § 2112 občanského zákoníku zůstávají nedotčeny.

      c)  Nebude-li oprava úspěšná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy je však vyloučeno, je-li porušení smlouvy ze strany Hansgrohe nepodstatné.

      d)  K provedení veškerých nutných oprav a dodávek náhradních dílů musí kupující poskytnout Hansgrohe na její žádost dostatečný čas a součinnost. V opačném případě neodpovídá Hansgrohe za tímto způsobené následky. Pokud kupující z vlastních provozních důvodů požaduje po Hansgrohe okamžitou přítomnost technika nebo provedení prací mimo běžnou pracovní dobu, je povinen uhradit tímto způsobené vícenáklady (např. přesčasové příplatky nebo prodlouženou dobu příjezdu).

      e)  Hansgrohe neodpovídá za škody, způsobené obvyklým opotřebením, nevhodným nebo neodborným použitím, vadnou montáží nebo zprovozněním kupujícím nebo třetí osobou, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou zátěží, použitím nevhodného prostředku, chemickými, elektrochemickými nebo elektrickými vlivy, pokud tyto nejsou zaviněny Hansgrohe.

 

X. Vrácení

1.  Zboží dodané kupujícímu se prodávajícímu Hansgrohe zásadně nevrací, ust. § 2109 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, se tak neuplatní, s výjimkou případů existence prokazatelných vad nebo výslovné dohody Hansgrohe a kupujícího. I v případě uzavření dohody o vrácení zboží však musí být dodrženy tyto podmínky:

      a)  musí se jednat pouze o tzv. aktivní zboží, tedy zboží, které je zahrnuto v aktuálním ceníku

      b)  není možné jednostranné vrácení zboží kupujícím bez souhlasu prodávajícího

      c)  zboží nesmí mít porušený obal

      d)  zboží nesmí být starší než 1 rok ode dne jeho fakturace kupujícímu – rozhodující je datum vystavení příslušné faktury

2.  Pokud Hansgrohe na základě předchozí písemné dohody vysloví souhlas s vrácením zboží, vznikne Hansgrohe nárok na zpracovatelský poplatek ve výši 30 % z netto hodnoty zboží s připočtením příslušné daně z přidané hodnoty v případě vrácení zboží do 1 roku ode dne jeho fakturace kupujícímu.

3.  Nebezpečí škody během přepravy a přepravní náklady za vrácení zboží nese kupující.

 

XI. Odpovědnost za škodu

1.  Hansgrohe odpovídá za škodu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.

2.  Hansgrohe neodpovídá za nepřímou škodu v důsledku vadné dodávky jako např. výpadek výroby, zastavení nebo omezení výroby v důsledku vládních opatření v souvislosti s výskytem a šíření koronaviru, ušlý zisk nebo překročení spotřeby s výjimkou úmyslně způsobené škody nebo při hrubé nedbalosti.

3.  Nároky kupujícího na úhradu účelně vynaložených nákladů za uplatnění nároků na náhradu škody namísto plnění zůstávají nedotčeny.

 

XII. Zpětné zrušení smlouvy

1.  V případé zpětného zrušení smlouvy (např. na základě odstoupení jedné ze smluvních stran) je kupující povinen přednostně vydat Hansgrohe předmět dodávky, a to nepoškozený a ve stavu odpovídajícímu běžnému odbavení ve smyslu dalších odstavců. Hansgrohe je oprávněna nechat předmět dodávky odvézt z prostor kupujícího.

2.  Hansgrohe je dále oprávněna požadovat po kupujícím přiměřenou náhradu za zhoršení či zánik předmětu dodávky nebo v případě existence dalších důvodů, které znemožní vydání předmětu dodávky a které budou na straně kupujícího.

3.  Nad rámec výše uvedeného je Hansgrohe oprávněna požadovat přiměřenou náhradu za užívání nebo opotřebení předmětu dodávky, pokud dojde ke snížení hodnoty předmětu dodávky za dobu od jeho instalace do úplného zpětného nabytí vlastnictví ze strany Hansgrohe. Toto snížení hodnoty zboží bude počítáno z rozdílu mezi celkovou kupní cenou dle smlouvy a časovou cenou, které bude dosaženo následným prodejem, předmětnou, pokud prodej nebude možný, bude časová cena určena odborným znaleckým posudkem.

 

 

XIII. Postoupení

      Postoupení práv nebo povinností kupujícího z této smlouvy není možné bez písemného souhlasu Hansgrohe.

 

XIV. Exportní ustanovení

1.  Položky dodávky môžu podliehať ustanoveniam o kontrole vývozu Spolkovej republiky Nemecko, Európskej únie, Spojených štátov amerických alebo iných krajín. Kupujúci zodpovedá za dodržiavanie zákonných ustanovení v prípade následného vývozu položky dodávky do zahraničia.
2.  Kupujúci si je vedomý, že na niektoré položky dodávky sa môže vzťahovať embargo EÚ – Rusko. Kupujúci sa preto zaväzuje, že takéto položky dodávky, na ktoré sa vzťahuje embargo, nebude opätovne vyvážať do Ruska alebo opätovne vyvážať na účely používania v Rusku.
3.  Spoločnosť Hansgrohe preto upozorňuje, že v prípade porušenia zákazu je spoločnosť Hansgrohe zo zákona povinná (a) okamžite oznámiť porušenie úradom a (b) prehodnotiť obchodný vzťah s kupujúcim.
4.  Spoločnosť Hansgrohe si vyhradzuje právo ukončiť zmluvu zo závažného dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia v prípade porušenia ustanovení o kontrole vývozu. Kupujúci je tiež povinný nahradiť spoločnosti Hansgrohe všetky vzniknuté škody.
5.  Na žiadosť spoločnosti Hansgrohe sa kupujúci zaväzuje poskytnúť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré sú potrebné na overenie konečného miesta určenia v súlade so zmluvou. Spoločnosť Hansgrohe je tiež oprávnená kontrolovať miesto, kde sa tovar nachádza, prostredníctvom kontroly na mieste sama alebo prostredníctvom poverených tretích strán.

 

XV. Místo plnění, rozhodné právo a rozhodčí doložka

1.  Pro dodávky a výkony je místem plnění místo, výslovně dohodnuté s kupujícím. Pro ostatní povinnosti, vyplývající se smlouvy, je místem plnění Brno.

2.  Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, stejně jako vztahy vzniklé v souvislosti s nimi, podléhají právu České republiky, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku České republiky). Platnost obchodního práva EU, stejně jako práva OSN jsou vyloučena.

3.  Všechny spory, vznikající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, a v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v místním sudišti Brno. Prodávající a kupující se výslovně dohodli respektovat rozhodnutí rozhodčího soudu.

 

XVI. Vedlejší ustanovení, částečná neplatnost

1.  Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

2.  Pokud se některé ustanovení smlouvy nebo těchto podmínek stane částečně nebo úplně neplatným, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

3.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je tvořen souhrnem těchto dokumentů:

      · všeobecné obchodní a dodací podmínky

      · kupní smlouva

      · objednávky kupujícího

      · potvrzení objednávky prodávajícím

 

 

 

Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: