Podmienky používania služby

Podmienky používania služby odporúčania predajcu

Stav k dátumu: jún 2012

Pre sprístupnenie služby odporúčania predajcu prostredníctvom Hansgrohe CS s.r.o., organizačná zložka, platia nasledujúce podmienky používania.

1. Služby

Používateľom našej webovej stránky poskytujeme službu „odporúčanie predajcu“. Používateľ môže pomocou funkcie vyhľadávania špecializovaného predajcu vyhľadať špecializovaného predajcu a následne odoslať jeho kontaktné údaje vybranému príjemcovi prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy. Príjemcov a ich kontaktné údaje (e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo) pritom zadáva sám používateľ. Následne vytvoríme obsah správ (kontaktné údaje predajcu a požadované údaje o tiráži). Používateľ nemôže zmeniť alebo doplniť text v SMS správe, pri odosielaní e-mailom môže ešte doplniť obsah do riadka pre predmet a do textu správy. Odoslanie sa uskutoční bez zakódovania a príslušného vyhlásenia príjemcu voči nám.

2. Naše zodpovednosti

Sprístupnenie služby „odporúčanie predajcu“ predstavuje dobrovoľnú a bezplatnú službu, ktorú môžeme kedykoľvek zrušiť alebo obmedziť. Nepreverujeme správnosť kontaktných údajov príjemcu, ktoré zadáva používateľ, a nezaručujeme dostupnosť služby alebo úspešné odoslanie, resp. prijatie e-mailu alebo SMS správy.

3. Zodpovednosť používateľa

Používateľ potvrdzuje, že príjemca súhlasí s prijatím správy.

Používateľ je zodpovedný za obsahy, ktoré boli vytvorené, vybrané a odoslané z jeho strany alebo zo strany jeho zástupcov alebo iných osôb s prístupom k jeho prístupu, s výnimkou kontaktných údajov predajcu poskytnutých z našej strany. Pokiaľ môže používateľ dopĺňať alebo vytvárať obsahy, nesmie pritom porušiť platné právo, predovšetkým nesmie rozširovať protizákonné, pohoršujúce obsahy ani obsahy porušujúce autorské práva. Používanie služby „odporúčanie predajcu“ na odosielanie hromadných virtuálnych pohľadníc a akúkoľvek inú formu reklamných alebo marketingových správ alebo reťazových listov je neprípustné. 

4. Ručenie používateľa za svoje správanie

Používateľ ručí voči nám pri porušení svojich zmluvných alebo zákonných povinností podľa právnych ustanovení.

Používateľ nás navyše oslobodzuje od prípadných nárokov tretích osôb, ktoré budú uplatňované voči nám z dôvodu porušenia práv tretích osôb na základe jeho používania našej webovej stránky. V prípade, že používateľ poruší svoje povinnosti, platné právo a dobré mravy, vyhradzujeme si právo vylúčiť ho dočasne alebo natrvalo z používania webovej stránky.

Pokyny k ochrane osobných údajov

Keď používate našu službu „odporúčanie predajcu“, budeme na základe zákonných oprávnení a v súlade s našimi pokynmi k ochrane osobných údajov zhromažďovať a používať e-mailové adresy, mobilné telefónne čísla a mená, ktoré zadáte pre odosielateľa a príjemcu, ako aj prípadne vami zadanú správu.

Podmienky používania videomateriálu a filmového materiálu

Stav 11/2012

Spoločnosť Hansgrohe SE (ďalej len „poskytovateľ licencie“) je vlastníkom autorských práv, resp. vlastníkom výlučnej licencie na autorské práva na videomateriál a filmový materiál (ďalej len „práva“).

Poskytovateľ licencie je zároveň vlastníkom práv na ochranné známky produktov poskytovateľa licencie. Predmetom tejto zmluvy však nie je licencia ochrannej známky a žiadna zo skutočností uvedených v týchto podmienkach používania nemôže slúžiť na založenie licenčnej dohody k ochrannej známke.

Predmet týchto podmienok používania ďalej nemôže slúžiť na založenie obchodného vzťahu.

Videomateriál a filmový materiál, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke, sa poskytuje výhradne v súlade s tu uvedenými podmienkami používania. Použitím alebo prevzatím video/filmového materiálu (ďalej len „materiál“) súhlasí príjemca (ďalej len „nadobúdateľ licencie“) s týmito podmienkami používania.

 1. Poskytovateľ licencie týmto nadobúdateľovi licencie zaručuje kedykoľvek odvolateľnú, neprenosnú a neexkluzívnu licenciu na používanie práv s jediným účelom, a to na ponuku a predaj produktov poskytovateľa licencie.
 2. Nadobúdateľ licencie je oprávnený využívať materiál podliehajúci právam, ktorý získal v bežnom obchodnom styku. Nadobúdateľ licencie však nemá žiadny nárok na uchovávanie alebo dodávanie takéhoto materiálu od poskytovateľa licencie.
 3. Nadobúdateľ licencie nesmie túto licenciu ani materiál podliehajúci právam zneužívať.
 4. Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený udeľovať sublicencie.
 5. Nadobúdateľ licencie nesmie práva nikdy využívať nad rámec popísaného účelu použitia a nepodnikne kroky, ktoré by mohli byť v rozpore s obsahom alebo účelom týchto podmienok používania. Nadobúdateľ licencie sa ďalej vzdáva akéhokoľvek konania, ktoré by podľa rozumného uváženia mohlo mať s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny vplyv na hodnotu, platnosť alebo uplatnenie licenčného práva alebo na vlastníctvo takéhoto práva poskytovateľa licencie.
 6. Nadobúdateľ licencie bude predovšetkým dodržiavať spôsob a trvanie použitia príslušného materiálu.
 7. Nebudú sa uplatňovať licenčné poplatky.
 8. Nadobúdateľ licencie týmto uznáva, že vo vzťahu nadobúdateľa licencie a poskytovateľa licencie je výlučným vlastníkom práv poskytovateľ licencie, že sú a zostávajú vždy vo výlučnom a výhradnom vlastníctve poskytovateľa licencie, a že nadobúdateľ licencie s výnimkou tu poskytnutej licencie nezískal žiadne ďalšie práva ani nároky na práva. Nadobúdateľ licencie nenapadne vlastníctvo práv poskytovateľa licencie.
 9. Ukončením licencie po výpovedi alebo uplynutí platnosti automaticky zanikajú všetky práva na materiál poskytnuté nadobúdateľovi licencie. To isté platí po uplynutí poskytnutej doby používania pre príslušný materiál. Nadobúdateľ licencie musí bezodkladne zastaviť používanie práv a materiálu podliehajúcemu týmto právam.
 10. Poskytovateľ licencie neručí za právoplatnosť práv a nepreberá žiadnu záruku za to, že sa práva môžu využívať bez porušenia práv tretích osôb.
 11. Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje odškodniť a zachovať neporušené všetky nároky, sťažnosti, straty, škody a náklady voči poskytovateľovi licencie (okrem iného vrátane súdnych trov a poplatkov za advokátske služby), ktoré sa vzťahujú na konanie nadobúdateľa licencie v súvislosti s použitím materiálu.
 12. Nadobúdateľ licencie musí poskytovateľa licencie bezodkladne písomne informovať o akomkoľvek porušení alebo napadnutí práv poskytovateľa licencie vzťahujúcich sa na materiál, ktoré nadobúdateľ licencie pozná. Poskytovateľ licencie má výlučné právo, avšak nie povinnosť, vykonať voči porušovateľom práv opatrenia na vlastnú obranu, resp. začať súdne konanie.
 13. Nadobúdateľovi licencie sú uznané práva na príslušný materiál v časovo obmedzenej lehote do uplynutia uvedeného dátumu. Uplynutím tohto dátumu zanikajú všetky práva na príslušný materiál bez potreby zvláštnej výpovede.
 14. Použitie práv nemôže slúžiť na založenie dohody o obchodnom zastupovaní medzi poskytovateľom licencie a nadobúdateľom licencie.
 15. Bez písomného súhlasu poskytovateľa licencie sa nesmú odstúpiť ani preniesť žiadne práva a povinnosti vyplývajúce z licencie. Každý pokus o odstúpenie alebo prenos zo strany nadobúdateľa licencie oprávňuje poskytovateľa licencie na okamžité vypovedanie licencie.
 16. Všetky práva podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko. Nadobúdateľ licencie týmto, pokiaľ je to prípustné, neodvolateľne podlieha nevýhradnému sídlu súdu v Offenburgu. Poskytovateľ licencie je oprávnený povolať nadobúdateľa licencie aj do iného sídla súdu príslušného pre nadobúdateľa licencie.
 17. Tieto podmienky používania nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce dohody týkajúce sa materiálu, ktoré existujú medzi stranami.
 18. Poskytovateľ licencie je oprávnený tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť s platnosťou do budúcnosti. Zmeny týkajúce sa už existujúcich práv si vyžadujú písomnú formu.
 19. Ak sa ustanovenie týchto podmienok používania stane neplatným alebo neúčinným, dohodnú sa strany na nahradení tohto ustanovenia platným a účinným ustanovením, ktoré sa čo najviac podobá pôvodnému ekonomickému zámeru.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: